BBRC

Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu zaprasza na Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 
23 czerwca g 14.00 - pierwszy termin, 
23 czerwca g 14:30 drugi termin.

W Zebraniu mogą wziąść udział wszyscy członkowie mający 16 lat lub więcej z czynnym prawem wyborczym.

Plan Spotkania:

1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków Klubu.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Prezentacja sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2017.

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 6. Dyskusja i uwagi do sprawozdań.

 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego BBRC Łódź za 2018 rok.

 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego BBRC Łódź za 2018 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

 11. Wybór Prezesa Klubu

12. Wybór Członków Zarządu

13. Wybór Komisji Rewizyjnej

14. Zakończenie Obrad